Welkom bij PC Service Tiel

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Terminologie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

PC Service Tiel 
De eenmanszaak PC Service Tiel, gevestigd aan het adres Hogestraat 95 te Tiel (4001EV) die handelt onder de handelsnaam: PC Service Tiel.

Klant: 
Een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie PC Service Tiel een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat.

Dienst(en): 
De ingevolge de tussen PC Service Tiel en de Klant gesloten overeenkomst door PC Service Tiel te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen.

Aanbod: 
Elk door PC Service Tiel aan de Klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: 
Elke tussen PC Service Tiel en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan PC Service Tiel gehouden is een of meer Diensten te leveren.

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige door PC Service Tiel gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen PC Service Tiel en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook. 

2.2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen PC Service Tiel en de Klant zijn overeengekomen. 

2.3. Ingeval een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door PC Service Tiel verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte. 


3.2. Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.3. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat PC Service Tiel de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen is gegeven dat PC Service Tiel de opdracht heeft geaccepteerd.

3.4. De orderbevestiging van PC Service Tiel is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 Opdracht

4.1. De Klant is ten opzichte van PC Service Tiel volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

4.2. PC Service Tiel is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 5 Prijs

5.1. Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is PC Service Tiel gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor PC Service Tiel al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door PC Service Tiel aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 8 Levering

8.1 Kosten
PC Service Tiel levert producten inclusief verpakking voor zover het geen bulk/OEM artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

8.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door PC Service Tiel aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

8.3 Verpakking 
PC Service Tiel heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

8.4 Leveringstermijnen, overmacht
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door PC Service Tiel aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan PC Service Tiel door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door PC Service Tiel wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan PC Service Tiel (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij PC Service Tiel, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven PC Service Tiel het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
PC Service Tiel heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

8.5 Maximale levertijd
Tenzij vooraf anders overeengekomen, bedraagt de levertijd van bestellingen geplaatst bij PC Service Tiel maximaal 30 kalenderdagen. Indien deze levertijd om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, zal PC Service Tiel de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Naast de mogelijkheid om een nieuwe leverdatum overeen te komen, zal de Klant in dit geval de mogelijkheid hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden waarbij reeds betaalde bedragen binnen 30 kalenderdagen na ontbinding door PC Service Tiel terug gestort dienen te worden.

8.6 Gebreken, transportschade 
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade PC Service Tiel binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van A PC Service Tiel beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door PC Service Tiel geaccepteerd.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop PC Service Tiel de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Vertraging in de betaling
In geval van schuldenaarsverzuim brengt PC Service Tiel meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer PC Service Tiel andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft PC Service Tiel het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door PC Service Tiel betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

PC Service Tiel deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van PC Service Tiel op Klant, wordt PC Service Tiel de volgende bescherming geboden: PC Service Tiel behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van PC Service Tiel door natrekking of door zaak mening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op PC Service Tiel overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van PC Service Tiel.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant PC Service Tiel daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van PC Service Tiel te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop PC Service Tiel eigendomsvoorbehoud rust dient PC Service Tiel onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft PC Service Tiel het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van PC Service Tiel, evenals de verpanding door PC Service Tiel van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden PC Service Tiel ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door PC Service Tiel aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan PC Service Tiel overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van PC Service Tiel e, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door PC Service Tiel geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens PC Service Tiel nakomt.

Artikel 12 Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren. 

Artikel 13 Garantie

PC Service Tiel staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.1 Garantie
Garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij vooraf anders overeen is gekomen. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

13.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen
PC Service Tiel verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.3 Garantie op basis van carry-in
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door PC Service Tiel op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

13.4 RMA nummer
Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door PC Service Tiel geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door PC Service Tiel in rekening gebrachte onderzoekskosten dan wel reparatiekosten.

13.5 Informatie op magnetische informatiedragers
PC Service Tiel is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens PC Service Tiel, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

13.6 Eigendomsoverdracht
Indien de afnemer aan PC Service Tiel een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van PC Service Tiel. De afnemer zal dan PC Service Tiel vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 

13.7 Wettelijke garantiebepalingen
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van PC Service Tiel.

Iedere aansprakelijkheid van PC Service Tiel wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. 

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 15 Adviezen, aanwijzingen en informatie

PC Service Tiel sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door PC Service Tiel geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 16 Herroepingsrecht

16.1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

16.2. De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van PC Service Tiel te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

16.3. Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt PC Service Tiel zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag. 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van PC Service Tiel of eigendom van de leverancier(s) van PC Service Tiel.. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van PC Service Tiel is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen PC Service Tiel en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van PC Service Tiel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Tiel de plaats van nakoming. PC Service Tiel behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

 

Onze gegevens:

PC Service Tiel

Bel tussen 10:00 en 24:00 (06 18 454 307)
of mail (klik hier) om contact op te nemen.

 

ING:                 NL29INGB0004534151
KVK Tiel:         50294490
BTW:               NL168416608B01